Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Huskvarna

Som företagare är arbetet en stor del av ditt liv. En stor del av arbetet är ekonomiska och administrativa uppgifter som ibland kan kännas jobbiga och onödiga. Den tid du lägger på de ekonomiska och administrativa bitarna är tid som du annars hade kunnat lägga på att utveckla företaget. Därför finns det redovisningskonsulter och revisorer som kan hjälpa dig med detta.

Revisor Huskvarna erbjuder en tjänst som kan hjälpa dig hitta en auktoriserad revisor eller redovisningskonsult. När du fyllt i formuläret matchas du med våra samarbetspartners. Matchningen sker enligt dina önskemål och den information som du lämnat. Det tar bara 36 timmar innan du har upp till 3 olika offerter att välja mellan.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Redovisningskonsulten kan sköta din redovisning

Redovisningskonsulter tillhandahåller redovisnings- och bokföringstjänster till företag. Deras uppdrag kan ha olika riktningar, exempelvis:

Bokföring: Att bokföra innebär att föra anteckningar över affärstransaktioner och därmed redovisa sina ekonomiska händelser. Affärshändelser är in- eller utbetalningar som direkt påverkar ett företags resultat och ställning. Dessa händelser ska vara dokumenterade som verifikationer, så som kvitton och fakturor. Bokföringen ska ske löpande.

Bokslut: Varje räkenskapsår avslutas den löpande bokföringen med ett bokslut, vilket är en skyldighet för alla företag. Bokslutet måste ske i form av en årsbokslut eller en årsredovisning. Reglerna för dessa skiljer sig åt mellan olika företagsformer och beror även på verksamhetens storlek.

Årsbokslut: Alla transaktioner under året ska sammanställas samt ska det göras en så kallad bokslutsdisposition.

Årsredovisning: Årsredovisningen ska lämnas in till bolagsverket senast 7 månader efter avslutat räkenskapsår. Den ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och kassaflödesanalys om det är ett större bolag.

Övriga närliggande uppdrag: Det här kan bland annat omfatta insourcinguppdrag, koncernredovisningsuppdrag, budgetar och inkomstdeklarationer.

Redovisningskonsulten kan hjälpa dig med det mesta som rör ekonomin. Via Revisor Huskvarna kan du hitta auktoriserade redovisningskonsulter som arbetar enligt hög standard.

Auktoriserade redovisningskonsulter håller hög kvalitet

Titeln auktoriserad innebär att redovisningskonsulten har genomgått utbildning och har praktisk erfarenhet. Det är en kvalitetsstämpel som ger en tydlig yrkesidentitet som professionell redovisningskonsult. Utbildningen behöver vara inom företagsekonomi och praktiken bör bara tre till fem år. Auktoriserade redovisningskonsulter måste vara medlemmar i antingen FAR eller Srf konsulterna. I yrkesrollen behöver de hålla sig uppdaterade med de senaste nyheterna och reglerna inom redovisning, skatt och mer. Den höga kompetensen bidrar till att skapa förtroende för branschen och redovisningstjänster. Titeln måste dessutom förnyas vart sjätte år genom att genomgå en kvalitetskontroll för redovisningsverksamhet. För att kontrollen ska kunna genomföras måste konsulten vara verksam med redovisningsuppdrag.

För att säkerställa en god redovisningskvalitet är kvalitetssäkringen av redovisningsverksamhet av avgörande betydelse. FAR genomför löpande kvalitetskontroller av sina medlemmar och medlemsföretag. Syftet med kontrollen är att näringslivet och samhället i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete samtidigt som kontrollen är ett stöd för medlemmarna i deras eget kvalitetsarbete. Kvalitetssäkringen utgör branschens viktigaste medel för att ge allmänheten och tillsynsmyndigheter garantier för att revisorer, revisionsföretag, redovisningskonsulter och redovisningsföretag håller en kvalitetsnivå i sitt arbete som uppfyller fastställda revisions- och redovisningsnormer och yrkesetiska regler.

Som auktoriserad redovisningskonsult måste Reko tillämpas som är en standard för god sed vid utförande av redovisningstjänster. Det är ett stöd i konsultens vardag och bidrar till effektivare arbete och högre kvalitet på de tjänster som levereras, vilket är till nytta för både företag och näringsliv.

Revisor Huskvarna samarbetar med auktoriserade redovisningskonsulter för att du som kund ska bli erbjuden högsta kvalitet.

Säker och trygg tjänst

Genom Revisor Huskvarna kan du hitta både redovisningskonsulter och revisorer beroende på dina behov. En revisor arbetar, till skillnad från en redovisningskonsult, med revisioner. Revisioner är granskningar av ett företags styrelse och årsredovisning. Revisionen avslutas med en revisionsberättelse som är en del av årsredovisningen, i den uttalar sig revisorn om årsredovisningen och styrelsens ansvarsfrihet. Även revisorer kan vara auktoriserade och måste uppfylla krav på erfarenhet och utbildning.

Genom Revisor Huskvarna hittar du erfarna och auktoriserade revisorer samt redovisningskonsulter. När du fyller i formuläret med information behöver du vara så noggrann som möjligt så att matchningen med våra samarbetspartners blir optimal. Våra partners fokuserar på kvalitet och service så att du som kund ska känna dig nöjd med den tjänst som levereras. Efter du fyllt i formuläret får du 3 olika offerter inom 36 timmar, helt kostnadsfritt.

Börja här