Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revision

Via Ekonomijuridik kan du snabbt och enkelt komma i kontakt med kompetenta och yrkeserfarna revisorer inför ditt företags revision.

Du tar enkelt del av vår tjänst genom att fylla i vårt formulär där du lämnar specifik information om ditt uppdrag och beskriver vad just ditt företag behöver hjälp med. Du får sedan ta emot tre kostnadsfria offerter från ledande byråer i just din stad.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Hur går en revision till?

När en revisor ska utföra en revision måste denne följa något som kallas för god revisionssed. I Sverige är det RS och FAR, Revisionsstandard och Föreningen Auktoriserade Revisorer, som styr anvisningarna för de granskningsåtgärden som gäller och ligger till grund för god revisionssed. En revisor utför vanligen en revision i fyra steg, detta kallas vanligen för revisionsprocess; planering av revision, test av intern kontroll, substansgranskning och sedan en avrapportering. Det utlåtande som en revisor sedan ger brukar dock inte ses som ett absolut utlåtande eftersom revisorn vanligen inte går igenom alla transaktioner eller händelser under ett års tid utan enbart ett begränsat urval av dessa.

När revisorn har utfört revisionen upprättas revisionsberättelsen som sedan kan ge dig som företagare en bra bild över hur till bolag mår rent ekonomiskt och finansiellt. En revision kan enkelt beskrivas som en form av kvalitetssäkring över företagets ekonomiska trovärdighet.

Driver du ett mindre företag är det vanligt att revisionen granskas i samband med det som kallas årsbokslut, större företag granskas i fler steg eftersom arbetat annars skulle bli allt för omfattande. Detta är viktigt då de ger revisorn mer tid till att upptäcka eventuella problem och fel.

När du som företagare väljer att anlita en revisor för en revision påbörjas oftast samarbetet med en planering då revisorn upprättar vad som kallas revisionsstrategi. Detta är en detaljerad plan över hur revisionen skall gå till och fortleda under samarbetet med företaget, här beskrivs till exempel vilka områden som skall granskas och under vilken tid. Den löpande granskningen, som även kallas för förvaltningsrevision, innebär att revisorn granskar företagets avgifter, skatter och förvaltning. Det är speciellt problem och fel inom dessa skatter och avgifter som i förlängningen kan leda till en felaktig revisionsberättelse. Under den löpande granskningen granskar revisorn även balansräkningarna och resultaträkningarna. De analyseras noggrant och kan sedan jämföras mot andra perioder/tidigare år för att felaktiga saldon och förändringar ska kunna upptäckas. Det är även under denna period under revisionen som revisorn testar kundens/företagets interna kontroller, detta för att kunna säkerställa att företagets verksamhet sköts och felaktigheter förhindras.

Det som inom revision kallas för beslutsgranskning innebär en uppföljning av den löpande granskningen. Det är under denna beslutsgranskning som de slutgiltiga resultaträkningarna och balansräkningarna granskas. Om revisorn fann att företagets system var effektivt under den interna kontrollen så kan denne, till viss del, även förlita sig på detta genom hela bokslutsgranskningen, annars granskas alla saldon och transaktioner detaljerat.

Relationen mellan revisorn och kunden

Många har uppfattningen att en revisor enbart sitter vid sitt skrivbord med siffror och analyser under en revision men relationen till kunden är väldigt viktig. Revisorn granskar kundens egna system under en intern kontroll och då är det viktigt att ett gott samarbete finns mellan kunde och revisorn. Om samarbete brister är det allt som oftast svårt för revisorn att få tillgång till all den information som krävs för att en god revision ska kunna utföras. En revision utförs allt som vanligen ute på plats hos kunden/företaget, driver man ett mindre företag kan man dock oftast komma och lämna sina uppgifter och material till revisorn på revisionsbyrån. Det är dock alltid viktigt att en revisor behåller sin objektivitet för att en revision ska utföras enligt god revisionssed.

Har du revisionsplikt?

I Sverige finns det något som kallas för revisionsplikt, detta innebär att du som företagare har en skyldighet att uppföra en revision med hjälp av en revisor. Detta gällde förr alla aktiebolag (AB) i Sverige men detta ändrades i november 2011, för att ditt företag skall omfattas av revisionsplikt måste det uppfylla minst två av följande tre punkter:

  • Aktiebolag med 3 eller fler anställda
  • Aktiebolag med en nettoomsättning om 3 miljoner kronor eller mer
  • Aktiebolag med en balansomslutning om 1.5 miljoner kronor eller mer

Revisionsstandard

Revisionsstandard, eller RS som det även kallas, är ett svenskt regelverk som alltid ska användas och följas vid en revision. Alla revisorer verksamma i Sverige måste följa RS och vara väl insatta och uppdaterade om regelverket. Revisionsstandard används för att du som kund och företagare alltid ska kunna vara säker på att just din revision uppnår de regler och lagar som gäller. RS är baserat på internationella ISA, även kallat International Standards on Auditing, vilket är ett regelverk som utges av IFAC.

Börja här

Behöver du hjälp med revision?

Via Ekonomijuridik kan du snabbt och enkelt komma i kontakt med kompetenta och yrkeserfarna revisorer inför ditt företags revision. Du tar enkelt del av vår tjänst genom att fylla i vårt formulär där du lämnar specifik information om ditt uppdrag och beskriver vad just ditt företag behöver hjälp med. Du får sedan ta emot tre kostnadsfria offerter från ledande byråer i just din stad. Tänk på att desto mer detaljerad information du lämnar om ditt uppdrag desto bättre blir vår matchning mellan ditt företag och våra samarbetspartners. Vi väljer våra partners med stor omsorg och höga krav på kvalitet och kunskap, därför kan du alltid vara säker på att du får komma i kontakt med tre kunniga byråer i ditt område. Våra partners vet alltid om det finns ytterligare två byråer som lämnar erbjudande till dig som kund, du kan med andra ord alltid vara säker på att du får bästa möjliga erbjudande.

Oavsett om ditt företag enbart behöver hjälp för några timmar eller under en längre period så hoppas vi på Ekonomijuridik att vår tjänst och den kontakt vi förmedlar kan leda till ett bra och långvarigt samarbete!

Välkommen till oss när du söker hjälp med revision!