Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Redovisning Göteborg

Det krävs information för att nå framgång i ett företag. Redovisningen har den information som krävs för att fatta beslut, skapa mål, uppföljningar och utvärderingar. Även externa intressenter har nytta av redovisningen. Till exempel aktieägare har nytta av informationen för att veta om de ska investera och kunder har nytta av den för att veta om de ska göra affärer med företaget. Det finns många anledningar till varför redovisning behövs i ett företag så därför brukar man skilja på intern och extern redovisning.

Många företag väljer att anlita hjälp med det administrativa arbetet. Om man har verksamhet och sköter sin redovisning i Göteborg så finns det stora möjligheter att hitta professionell hjälp.

Syftet med redovisning

Meningen med redovisning i Göteborg är att den ska informera företagets intressenter om företagets resultat, ställning och utveckling. Till intressenterna hör både interna och externa.

Redovisning är en sammanställning och dokumentation av företagets ekonomiska information som bland annat ligger till grund för många av de beslut som fattas. Vad som omfattas i redovisningen är brett men i första hand tänker man på bokföring. Den omfattar även bokslut samt årsredovisning.

Bokföring måste ske löpande

Bokföring är något som står reglerat i lag och den måste skötas i varje företag. Vad den går ut på är att redovisa ekonomiska händelser som sker i verksamheten. De ekonomiska händelserna ska dokumenteras som verifikationer vilket kan innebära kvitton eller fakturor.

Det vanligaste är att tillämpa dubbel bokföring vilket innebär att ett belopp bokförs på två konton.

Bokföringens avslut

Vid räkenskapsårets slut ska bokföringen avslutas och sammanställas i ett bokslut. Den ska antingen vara i form av en årsredovisning eller en ett årsbokslut, vilken som ska tillämpas bestäms av företagsformen men även storleken på företaget.

Målet med årsredovisning

Enligt lag ska alla aktiebolag, vissa handelsbolag samt ekonomiska föreningen sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning. Årsredovisningen ska vara offentlig och vad den ska innehålla står bestämt i årsredovisningslagen. Det är bland annat krav på att den ska vara överskådligt uppställd, ge en rättvisande bild av verksamhetens ställning samt resultat och den ska följa god redovisningssed.

Redovisning kan delas in i två olika delar

Intern och extern redovisning är två olika delar av redovisning i Göteborg.

Intern redovisning riktar sig mot interna intressenter och behandlar främst transaktioner som sker inne i företaget. Bland annat medarbetare, avdelningschefer och företagsledning räknas till de interna intressenterna.

Den externa redovisningen riktar sig istället mot externa intressenter så att de har den information som behövs. Informationen omfattar företagets resultat och ställning under en viss period och där omfattas bokföring och årsredovisning. Till de externa intressenterna hör bland annat aktieägare, investerare, Skatteverket och analytiker.

Redovisningsbyråer arbetar med att hjälpa företag

Redovisning i Göteborg är inget som man behöver sköta själv. Det kan vara tidskrävande samt mycket att hålla reda på och då väljer många att anlita en redovisningsbyrå. Med EkonomiJuridik är det enkelt att hitta en redovisningsbyrå som kan hjälpa till med redovisning i Göteborg. Genom att fylla i formuläret levereras alltid upp till 3 kostnadsfria offerter inom 36 timmar.