Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Balansrapport

Balansrapporten är en del av den redovisning som ditt företag skall göra, man skulle kunna säga att balansrapporten är en förenklad variant av balansräkningen. En balansrapport innehåller en rad för varje balanskonto och är där med mer detaljerad än balansräkningen, det som skiljer är att det vanligen saknas en så kallad periodisering och balansjusteringar och anses därför inte kunna ge en helt rättvis bild av företagets ekonomiska ställning under perioden. På grund av detta brukar man vanligen använda balansrapporten mer internt på företaget medan en balansräkning används mer externt.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Ekonomisk ställningVisar den ekonomiska ställningen

Som företagare måste du alltid bokföra och för att se om denna bokföring utförs enligt de regler, lagar och rutiner som gäller utförs analyser och kontroller. Det är genom rapporteringen av den ekonomiska ställningen man får en bra bild av företagets inkomster och utgifter samt vilka skulder och tillgångar företaget har. Denna information är alltid bra att kunna uppvisa för externa intressenter så som kreditgivare eller investerare. Balansrapporten är tillsammans med resultatrapporten där med viktig för att kunna fastställa hur ditt företag mår rent ekonomiskt och fungerar som information om hur bolaget presenterar gentemot budget och mål.

skulderTillgångar och skulder

Balansrapporten skulle kunna liknas en förteckning eller lista över ditt företags skulder och tillgångar vid en specifik period. Rapporten visar och sammanfattar ditt företags skulder, det kan till exempel vara skulder till en leverantör eller bank. Den sammanfattar även ditt företags tillgångar och eget kapital. När du driver företag kan du ha stor nytta av balansrapporten för att jämföra tillgångarna och skulderna under årets lopp. Du använder enkelt balansrapporten för att se förändringar på företagets balanskonto eftersom den visar en periods utgående balans (UB) samt ingående balans (IB).

Ditt företags balanskonton skall alltid delas upp i tillgångskonto och skuldkonto, det är sedan summan av dessa konton som bildar det som kallas för balansomslutning. Vid räkenskapsårets slut är det viktigt att summan av dessa två konton alltid är lika stor, alltså skall summan av tillgångarna och det egna kapitalet vara jämförbar med summan av skulderna. Alltså skall dessa slutsummor alltid vara lika stora och i balans – där av namnet balansrapport.

Få hjälp med balansrapporten

Som företagare är det inte alltid man har tid att själv ta hand om ekonomin, det är inte heller självklart att man har möjlighet att ha någon anställd för de ekonomiska uppgifterna. Idag är det därför vanligt att man väljer att ta hjälp med ekonomiska tjänster så som balansrapport, genom Ekonomijuridik.se får du tre kostnadsfria offerter från tre ledande byråer i just din stad!

Börja här