Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Auktoriserad Revisor

En auktoriserad revisor är en tjänsteman som tar sig an uppdrag inom bokföring, revision, bokslut och
rådgivning för så väl föreningar, företag som myndigheter. En auktoriserad revisor skall alltid utföra uppdrag enligt god revisorssed och revisionssed, det betyder att en revisor alltid bör följa en viss uppsättning lagar och etiska regler.

När ett företag väljer att anlita en revisor är det dennes uppgift att oberoende granska och sedan uttala sig om ett företags ekonomi. En revisor utför en revision över ett företags bokföring, bokslut samt årsredovisning, vidare upprättar revisorn en så kallad revisionsberättelse som ger en bild av företagets ekonomiska förutsättningar.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

 • Revision
 • Bokföring
 • Lönehantering

Företag som väljer att anlita en auktoriserad revisor behöver vanligen hjälp med något av följande:

Lönehantering

Detta kan till exempel innefatta provisions- och tjänstebilshantering för anställda, förmåner och avdrag vid lönespecificering, rapportering och skattedeklaration samt avstämningar och avtalshantering.


Ekonomisk rådgivning

Vid ekonomisk rådgivning har man bland annat möjlighet att gå igenom nyckelanalyser och mer komplexa redovisningar. Ekonomisk rådgivning innefattar även skatterådgivning och bolagsbildning samt bolagsavveckling.

Bokföring

När man får hjälp med bokföringen innefattar detta till exempel kvittohantering, hantering av fakturor (så väl in- som utgående fakturor) samt saldo och löneutbetalning.

Vem är auktoriserad revisor?

I Sverige finns det något som kallas för Statliga Revisionsnämnden (förkortat RN) som alltid utövar tillsyn över så väl godkända som auktoriserade revisorer. Eftersom godkänd och auktoriserad revisor är titelskyddade namn krävs det godkännande av Statliga Revisionsnämnden för att få bruka titlarna, det krävs bland annat att man
är yrkesverksam revisor. Registreringen av revisionsbolag samt auktorisation och godkännande av en revisor meddelas alltid av RN och gäller i fem år framöver. Inför varje ny femårsperiod utför Statliga Revisionsnämnden (RN) kontroll över alla revisorers redbarhet och yrkesverksamhet, du som kund ska med andra ord alltid kunna känna dig säker på
att den revisorn du väljer är kvalitetssäkrad. Detta oavsett om du väljer en dyr eller billig revisor.

Börja här

En revisor kan antingen vara ideell, godkänd eller auktoriserad, de två senare titlarna är skyddade enligt svensk lag. Det innebär att inte vem som helst får lov att kalla sig godkänd eller auktoriserad revisor i Sverige. Driver du en ideell organisation eller förening är du alltid fri att välja en ideell revisor vid en revision. Driver du aktiebolag eller bolag som är verksamt under tillsyn av finansinspektionen är du skyldig att använda dig av en godkänd eller auktoriserad revisor i Sverige. Detta kallas för revisionsplikten och den innefattar alla bolag som uppfyller två av följande tre punkter:

 • Aktiebolag med fler än 3 anställda
 • Aktiebolag med nettoomsättning på 3 miljoner kr eller mer
 • Aktiebolag med balansomslutning på 1.5 miljoner kr eller mer

Skillnaden mellan en godkänd och en auktoriserad revisor är att den som är godkänd ej har avlagt en revisionsexamen. Detta är en lag som antogs av Riksdagen den 17 april 2013 och trädde i kraft den 1 juni 2013, titeln godkänd revisor kommer dock så småningom att försvinna då det endas kommer vara möjligt att bli auktoriserad revisor i framtiden. Prov för revisorsexamen och den högre revisorsexamen ordnas två gånger per år av RN.

Vad krävs för att bli auktoriserad revisor?

Vill man arbeta som revisor krävs det utbildning, för att få lov att kalla sig för auktoriserad revisor krävs det dessutom att man gjort prov för revisionsexamen utöver de obligatoriska åtta åren av praktisk- och teoretisk utbildning.

Vill man bli revisor finns det en rad olika universitet och högskolor runt om i landet som erbjuder teoretisk utbildning. Man måste minst ha en kandidatexamen i företagsekonomi eller annan motsvarande utbildning. Den
praktiska delen av utbildningen pågår under tre år och ska dessutom alltid ske under handledning av en godkändeller auktorisera revisor. Utbildningen tar där med åtta år att genomföra fördelat på tre år av teoretiskt utbildning, tre år av praktiskt utbildning samt två år vilka man är fri att fördela mellan teori och praktik. När du väljer en auktoriserad eller godkänd revisor i din stad tex Stockholm kan du med andra ord alltid vara säker på att revisorn är välutbildad med lång erfarenhet och stor kunskap inom sitt område.

En revisor har, vid examen, kunskap inom följande områden:

 • Beskattning – inkomstbeskattning av företag, kunskaper om samtliga skatter och avgifter samt arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt.
 • Företagsekonomi – kunskaper om redovisning och koncernredovisning, revision, ekonomistyrning, finansiering och organisationslära.
 • Handelsrätt – innehållandes en juridisk- och handelsrättslig översiktskurs, lagstiftning om konkurs, associationsrätt och förmögenhetsskatt.
 • Övrigt – ämnen rörande datorsystem, informationsteknik, nationalekonomi och statistik.

Kvalitetssäkring av auktoriserade revisorer

För att du som kund alltid ska vara säker på att du anlitar en revisor av hög kvalitet som följer god revisionssed utför RN tillsyn i fyra delar:

 • Löpande kvalitetskontroll
 • Disciplinärenden
 • Systematisk och uppsökande tillsyn (SUT)
 • Förhandsbesked

När Revisionsnämnden (RN) utför en så kallad SUT väljer de ut och undersöker registrerade revisionsbolag och revisorers verksamhet. Skulle det under en sådan kontroll komma fram fel och allvarliga briser öppnar RN ett så kallar disciplinärende varefter man vidtar åtgärden mot den revisionsbyrån ifråga. Kontrolleringen av kvalitet och standard är där med hård, detta för att du som kund alltid ska kunna känna dig säker med att lämna över din ekonomi i byråers händer. Denna typ av kontroll gäller där med alla revisionsbyråer i Sverige, så väl den stora som den lilla byrån kvalitetssäkras av RN. All revision ska därmed utföras enligt god revisionssed, all form av revision bygger på kompetens, oberoende, tystnadsplikt och förtroende, det handlar alltid om att arbeta med stor integritet och alltid ha ett professionellt omdöme.

Kompetens – Är en förutsättning för att en revisor ska kunna utföra en revison för ett företag. Utöver examen och auktorisation krävs det alltid att en revisor fortsätter med vidareutbildning och fortbildning.

Oberoende – En revisor ska alltid genomföra en revision oberoende av alla intressenter, det finns klara riktlinjer för betalning, tjänster och förhållningssätt. En revisor ska alltid vara oberoende gentemot de anställda hos uppdragsgivaren.


Tystnadsplikt
– När man arbetar som revisor har man alltid en absolut och total tystnadsplikt, det innebär att man inte får återge någon information om revisionen till utomstående. Man får heller inte använda den information man får för någon egen vinning så. En revisor har alltid rätt att ta del av den information han eller hon anser vara avgörande och nödvändig för att kunna fullfölja sitt uppdrag. I vissa fall har revisorn en skyldighet att lämna upplysning om en revision om det finns misstankar om brott.

Den disciplinära tillsynen som RN utför av alla godkända och auktoriserade revisorer kan leda till allvarliga konsekvenser, skulle RN finna att en byrå eller en revisor åsidosatt sina åtagande och skyldigheter utfärdar RN en varning. Skulle det vara mycket grova brott mot revisionsseden kan RN helt upphäva revisorns auktorisation och godkännande. Det innebär att en revisor förlorar sin rätt att arbeta med revision, detta beslut kan börja gälla omedelbart om revisorn begått tillräckligt allvarliga brott mot. Dessa disciplinära kontroller och åtgärden gäller inte enbart revisorer utan även revisionsbyråer.

Ekonomijuridik hjälper dig hitta en auktoriserad revisor i din stad

Som företagare är all tid värdefull och på Ekonomijuridik vet vi att det många gånger kan vara svårt att finna tid att hitta och jämföra olika revisorer och byråer när man behöver hjälp med exempelvis bokföring. Därför har vi tagit fram en tjänst som ger dig som företagare möjligheten att ta emot tre kostnadsfria offerter inom 24 timmar från ledande och lokala revisionsbyråer i din stad. Genom att fylla i formuläret på vår hemsida matchar vi ditt uppdrag mot våra partners som är verksamma i just din stad, vår vision är att du ska låta revisionsbyråer komma till dig och inte tvärt om. Vår tjänst ger dig alltid tre konkurrenskraftiga offerter, detta eftersom våra partners vet om att det alltid finns två andra byråer som erbjuder dig sina tjänster. På så sätt får du möjlighet att själv välja den partner som passar dig bäst – och mer tid över till annat!

Börja här

På Ekonomijuridik är vi alltid noga med att kvalitetssäkra de revisorer och revisionsbyråer vi väljer att samarbeta med, vi lägger stor vikt vid att välja våra partners med omsorg. För oss är det väldigt viktigt att du som kund alltid får

erbjudanden från de bästa revisionsbyråerna i din stad, därför har vi partners över hela landet. För att du ska få ut så mycket som möjligt av vår tjänst är det viktigt att du fyller i vårt formulär med specificerad information, desto mer information du lämnar om ditt uppdrag desto bättre blir vår matchning. Det innebär i förlängningen att vi alltid kan lämna kvalitativa uppdrag och tjänster gentemot så väl dig som kund som våra partners runt om i landet. Vi vet att en god och korrekt förmedlad revisionskontakt kan leda till ett långvarigt och bra samarbete mellan dig och din nya auktoriserade revisor.

Vi ställer höga krav på de auktoriserade revisionsbyråer vi samarbetar med, kvalitet ska inte behöva kosta skjortan och vårt mål är att du som kund ska få bästa tänkbara erbjudande från kvalitativa och erfarna auktoriserade revisorer.

Varmt välkommen till Ekonomijuridik när du söker en ny auktoriserad revisor!