Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisorn

Att ha en revisor i företaget kan bidra till en del fördelar. Intressenter kan till exempel känna sig trygga med hur företaget sköts och att allt går rätt till. Revisioner, som revisorn utför, blir en kvalitetsstämpel gentemot tredje part eftersom intressenter tar del av de rapporter som revisorn bestyrker. Därför beskrivs ofta revisorn som länken mellan kunden och kundens intressenter. Vissa företag har krav på revisor men de som inte har det bör ändå fundera över om det behövs.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

 • Revision
 • Bokföring
 • Lönehantering

Det här arbetar revisorn med

Främst arbetar revisorer med att utföra revisioner. De får inblick i många olika branscher och företag. Hur arbetet ser ut skiljer sig eftersom alla företag ser olika ut, det medför att revisorn ofta har ett varierande arbete. I en revision granskar revisorn ett företags redovisning och förvaltning. Revisorn bedömer om ekonomin är god och om verksamheten bedrivs effekt med hjälp av informationen som framgår i redovisningen samt i andra ekonomiska rapporter. Det ingår även i arbetet att undersöka om det finns fungerande interna kontroller. Revisionsarbetet avslutas med en revisionsberättelse där revisorn beskriver sina slutsatser.

Revisorn kan även fungera som rådgivare inom fler områden än redovisning och skatt. Andra möjliga områden att få rådgivning inom är när affärssystem eller nya rapporteringsstrukturer tas i bruk.

Revisionen blir en kvalitetsstämpel

En revision är en oberoende granskning och uttalande om information eller vissa förhållanden. Potentiella investerare, leverantörer eller banker tar del av de rapporter som revisorn bestyrker och därför blir revisionen en kvalitetsstämpel. Intressenterna kan känna sig trygga med hur företaget sköts och att allt går rätt till.

Det finns lagar för hur revisionen ska utföras vilket måste följas av revisorn. Revisionen vilar även på tre grundpelare som måste beaktas: oberoende, tystnadsplikt och kompetens. Revisorn får inte stå i beroendeställning till någon av intressenterna i en organisation eftersom tvivel på revisorns oberoende minskar värdet av revisionen. För att revisionen ska kunna genomföras är tystnadsplikten absolut och det krävs kompetens från revisorn för att kunna dra korrekta slutsatser.

Aktiebolag måste ha revisor

Om det gäller aktiebolag så säger grundregeln att det ska finnas en revisor. Nybildade aktiebolag eller de som är under en viss storlek kan däremot välja att inte ha det. För att kravet på revisor ska gälla måste två av tre följande värden nås upp till:

 • Fler än 3 anställda
 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Samma värde får inte vara uppfyllda två år i rad. Först från och med det tredje räkenskapsåret gäller alltså kravet på revisor på grund av aktiebolagets storlek.

Det finns däremot aktiebolag som alltid måste ha revisor. Det gäller publika aktiebolag, aktiebolag som enligt särskild lagstiftning är skyldiga att ha revisor och aktiebolag med en särskild begränsning av vinstutdelningen.

Börja här

Den auktoriserade revisorn levererar hög kvalitet

Revisor är ingen skyddad titeln och vem som helst kan kalla sig det, däremot är titeln auktoriserad revisor skyddad enligt lag. Det är Revisorsnämnden som ansvarar för auktorisationen av revisorer och revisorn måste vara yrkesverksam för att inneha titeln. Revisorn måste även:

 • Vara bosatt i Sverige, i en annan stat inom EES eller i Schweiz
 • Varken vara i konkurs, ha näringsförbud eller vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde
 • Ha utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet
 • Ha avlagt revisorsexamen hos Revisorsnämnden
 • Vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet

Den auktoriserade revisorn måste förnya sin titel vart femte år genom en kontroll. Kvalitetssäkringen är revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge allmänheten en garanti för att kvalificerade revisorer håller en jämn och hög kvalitetsnivå i sitt arbete. Det är även viktigt för att säkerställa att den auktoriserade revisorn uppfyller fastställda revisionsnormer och yrkesetiska regler. Revisorn måste hålla sig uppdaterad kring nyheter och regler inom redovisning, skatt och andra områden för att utföra ett kvalitativt arbete. Samtidigt som kvalitetskontrollen ger allmänhet, företag och näringslivet förtroende för revisionstjänsterna som en auktoriserad revisor levererar så är det även ett stöd i deras eget kvalitetsarbete.

Det är viktigt att hitta rätt revisor till sitt företag för att samarbetet ska fungera bra. För att hitta den bästa revisorn kan EkonomiJuridik hjälpa till. Det är enkelt och går snabbt att hitta sin nya revisor via tjänsten, dessutom är den kostnadsfri.