Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Ulricehamn

Revisorn beskrivs som länken mellan kunden och kundens intressenter. Revisionen kan bidra till att företaget får ökad trovärdighet och intressenter ka känna sig trygga med att allt ser rätt ut. Vill du ta del av alla fördelar som finns med att anlita en revisor kan du kontakta oss på Revisor Ulricehamn. Vi hjälper dig hitta en passande revisor utifrån dina behov och önskemål.

Det tar bara 36 timmar innan du har dina kostnadsfria offerter. Vi förmedlar en trygg och säker tjänst som är enkel att använda, dessutom går det snabbt. Alla våra samarbetspartners väljs med omsorg så du kan känna dig nöjd med lösningarna som presenteras.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Vad gör en revisor?

En revisor arbetar med revision som är granskning av bland annat företag, myndigheter eller föreningar. I revisionen använder revisorn redovisningen och andra ekonomiska rapporter för att bedöma om ekonomin är god och om verksamheten bedrivs effektivt. Det ingår även att undersöka om det finns fungerande interna kontrollsystem, sen ger revisorn råd om vad som bör förbättras inför ett nytt verksamhetsår. Revisionsarbetet avslutas med en revisionsberättelse.

En revision skapar trovärdighet och trygghet, inte bara internt i företaget utan även externt mot intressenter. En revisor är helt enkelt länken mellan kunden och kundens intressenter eftersom de tar del av revisorns rapporter. När du behöver en revisor kan du enkelt hitta en via Revisor Ulricehamn, våra samarbetspartners tar sig an både små och stora uppdrag.

Förutom revision kan revisorn bistå med rådgivning. Kunder värdesätter revisorn som kompetent rådgivare eftersom denne har erfarenhet från många olika företag och branscher. Revisorns opartiskhet och självständighet får inte äventyras genom rådgivningen.

Vad innebär auktorisering?

Titeln auktoriserad revisor utfärdas av Revisorsnämnden till personer som uppfyllt kraven i Revisorslag 5§:

  • Yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet
  • Är bosatt i Sverige, i annan stat inom EES eller i Schweiz
  • Varken är i konkurs, har näringsförbud, är förbjuden att lämna juridisk eller ekonomisk biträde
  • Högskoleexamen i företagsekonomi med studier i bland annat redovisning, skatterätt, statistik och associationsrätt
  • Minst fem års erfarenhet av arbete med revision
  • Har avlagt revisorsexamen hos Revisorsnämnden
  • Är redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet

Auktoriserade revisorer blir även kvalitetskontrollerade för att säkerställa att de håller en hög kvalitet i sitt arbete. Revisorn måste hålla sig uppdaterad om de senaste nyheterna och reglerna inom revision och skatt med mera. Därför blir kvalitetssäkringen revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge allmänheten en garanti för att kvalificerade revisorer håller en jämn och hög kvalitetsnivå. Auktoriserade revisorer är enkelt att hitta hos Revisor Ulricehamn. Bara fyll i formuläret så har du svar inom 36 timmar, helt kostnadsfritt.

God revisionssed och god revisorssed

När revisorn utför revision måste dels god revisionssed och dels god revisorssed beaktas.

God revisionssed: God revisionssed är de föredömliga och goda principer samt tillvägagångsätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. Den formas och utvecklas successivt under revisorns arbete. Den definierar rent tekniskt hur arbetet ska genomföras vilket finns beskrivet i revisionsstandarden ISA (International Standards on Auditing). ISA är FAR’s översättning av en global revisionsstandard där det framgår handgripligen hur arbetsinsatsen för en revisor ska göras för varje uppdrag.

God revisorssed: I God revisorssed definieras istället revisorns förhållningssätt till sitt uppdrag, sin uppdragsgivare och sin yrkesroll. Revisorn måste bland annat uppträda med gott omdöme och verka för att lagar inte överträds. Den goda revisorsseden vilar på tre grundpelare: oberoende, tystnadsplikt och kompetens. Revisionen ska alltid utföras med beaktande av revisorns oberoende från alla intressenter. Tystnadsplikten är i princip absolut och revisorn får inte röja information för obehöriga. En förutsättning för revisionsarbetet är kompetens hos revisorn. I god revisorssed definieras dels vilken utbildning som revisorn bör ha i grunden men sätter även krav för vidareutbildning.

Känn dig trygg med Revisor Ulricehamn

Att ha en revisor kan göra att ditt företag mår bättre. Förtroendet från intressenter ökar och du kan känna dig säker med att allt ser rätt ut. Att hitta en revisor är däremot inte det lättaste eftersom många kriterier ska uppfyllas. Därför kan vi på Revisor Ulricehamn hjälpa dig. Vi är experter på att förmedla revisorer till företag och har lång erfarenhet.

För att ta emot dina kostnadsfria offerter behöver du bara fylla i formuläret. Redan inom 36 timmar har du svar och kan jämföra dina lösningar.

Börja här