Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Sundbyberg

Har ditt företag krav på revisor? Det enklaste sättet att hitta en professionell och kompetent revisor är via Revisor Sundbyberg. Med vår lösning sparar du tid och du kan känna dig trygg med lösningarna som presenterar eftersom alla våra samarbetspartners kvalitetssäkras.

I formuläret behövs en beskrivning av företaget och vad det är ni behöver hjälp med, den behöver vara så noggrann som möjligt för att matchningen ska bli optimal. Inom 36 timmar kommer du få upp till 3 olika offerter att välja mellan. Tjänsten är helt kostnadsfri och anpassningsbar efter dina behov.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

 • Revision
 • Bokföring
 • Lönehantering

Vissa företag har krav på revisor

Om ditt företag uppfyller två av tre kriterier så måste en revisor anlitas:

 • Fler än 3 anställda
 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Det finns även fler kriterier men grundregeln är att ett aktiebolag ska ha en revisor.

En revisor arbetar främst med att utföra revisioner och granska ett företags förvaltning samt redovisning. Hela arbetet avslutas med en revisionsberättelse där revisorn uttalar sig om revisionen och resultatet. Det ingår dessutom att ge råd om vad som kan förbättras inför ett nytt verksamhetsår.

Så här går revision till

I revisionen så granskar en revisor ett företags redovisning och förvaltning. De bedömer om ekonomin är god samt om verksamheten bedrivs effektivt med hjälp av den information som framgår i redovisningen och i andra rapporter. Företaget får även råd om vad som kan förbättras inför ett nytt verksamhetsår, men revisorn är förhindrar att lämna annat än revisionsnära rådgivning till en revisionskund.

Revisionsarbetet bygger på tre pelare: oberoende, tystnadsplikt och kompetens. Alla dessa delas krävs för att en kvalitativ revisionstjänst ska levereras. Revisor Sundbyberg samarbetar endast med revisorer som har den kompetens och professionalitet som krävs för att erbjuda en kvalitativ tjänst.

Revisionsarbetet avslutas med en revisionsberättelse där revisorn sammanfattar sin granskning. Den innehåller bland annat ett uttalande om fastställande av balansräkningen och om rörelsens styrelse ska beviljas ansvarsfrihet för tiden som revisionen omfattar. Senast fem och en halv månad efter att räkenskapsåret har avslutats ska revisionen lämnas in till företagsledningen. Gäller det ett aktiebolag ska den läggas fram för aktieägarna på årsstämman, men om det gäller en ekonomisk förening ska den läggas fram på föreningsstämman.

Revisionsberättelsen ska exempelvis innehålla rörelsens räkenskapsår, rörelsens namn, organisationsnummer, balansräkning, resultaträkning, noter samt förvaltningsberättelse. Den måste vara överskådligt uppställd och ge en rättvisande bild.

Välj en auktoriserad revisor

Det finns inga krav för att få kalla sig revisor. Det finns det däremot för att få kalla sig auktoriserad revisor som är en skyddad titel. Certifieringen är till för att ge allmänheten en garanti för att kvalificerade revisorer håller en jämn och hög kvalitetsnivå i sitt arbete. För att en revisor ska kunna bli auktoriserad krävs det att denne:

 • Yrkesmässigt utövar revisionsverksamhet
 • Är bosatt i Sverige, i en annan stat inom EES eller i Schweiz
 • Varken är i konkurs, har näringsförbud, är förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde
 • Har utbildning och erfarenhet som krävs
 • Har avlagt revisorsexamen hos Revisorsnämnden
 • Är redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet

Vart femte år måste den auktoriserade revison förnya sin titel genom en kvalitetskontroll. Syftet med kvalitetskontrollen är att näringslivet och samhället i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på arbetet som en auktoriserad revisor utför. Det är samtidigt även ett stöd för dem i sitt eget arbete. För att ge garantier för att revisorer håller en hög kvalitetsnivå i sitt arbete så är det här branschens viktigaste medel.

Med en auktoriserad revisor vet man dessutom att denne uppfyller fastställda revisions- och redovisningsnormer samt yrkesetiska regler.

Hitta en lösning enkelt med Revisor Sundbyberg

Det behöver inte vara krångligt att hitta en revisor som uppfyller alla ens behov. Revisor Sundbyberg hjälper dig komma i kontakt med en professionell och kompetent revisor i din närhet. Det enda som behövs göras är att fylla i formuläret med information om företaget och vad du behöver hjälp med. Med hjälp av denna information matchar vi ditt uppdrag med våra samarbetspartners och erbjuder upp till 3 olika offerter.

Att använda Revisor Sundbyberg är tryggt eftersom vi kvalitetssäkrar alla våra samarbetspartners Inga lösningar är bindande utan man kan välja den som passar en bäst, helt kostnadsfritt.

Börja här