Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Simrishamn

Vill du få ditt företag att växa? Då kan det vara en fördel att anlita en revisor eller redovisningskonsult. I ett företag går mycket tid åt till de ekonomiska bitarna vilket kan vara väldigt frustrerande. Väljer du att anlita en revisor eller redovisningskonsult kan de avlasta dig så att du får mer tid över till det du är bra på, att driva och utveckla ditt företag.

Vi på Revisor Simrishamn kan hjälpa dig hitta en revisor eller redovisningskonsult utifrån dina önskemål. Du matchas alltid utifrån dina behov och känna dig trygg med att hitta kompetenta revisorer och redovisningskonsulter. Efter du fyllt i formuläret får du upp till 3 kostnadsfria offerter.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Vad gör en revisor?

En revisor arbetar först och främst med revisioner men de erbjuder även rådgivning. Revision är en oberoende granskning av en verksamhets redovisning och förvaltning. Det avslutas med en revisionsberättelse där revisorn uttalar sig om resultatet av granskningen. När en revisor arbetar med rådgivning finns det speciella regler för hur och när de får erbjuda det till en revisionskund. Det får inte lov att inverka på revisorns oberoende. Revisorer passar utmärkt som rådgivare eftersom de har erfarenhet från många olika branscher och företag.

Vissa företag har revisionsplikt och måste då anlita en revisor. Detta gäller om företaget uppfyller två av tre följande krav:

  • Fler än 3 anställda
  • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Grundregeln är dock att alla aktiebolag ska ha en revisor. Om ditt företag behöver anlita en revisor kan ni enkelt hitta en med Revisor Simrishamn. Vi förmedlar revisorer utifrån dina önskemål och du får upp till 3 kostnadsfria offerter.

Revision steg för steg

Revisionen delas in i tre olika faser: planering, granskning samt rapportering och uppföljning.

Planering: I planeringen av revisionen fastställs revisionens inriktning och omfattning. Eftersom allt inte granskas i detalj görs en noggrann planering av revisionen utifrån en bedömning av risk och väsentlighet. Både revisorn och kunden bör vara med vid planeringen av uppdraget.

Granskning: Granskningen kan genomföras på olika sätt vilket beskrivs i revisionsplanen. Det används i huvudsak två typer av granskningsmetoder och normalt en kombination av dessa. Den ena typen är granskning av kontroller och den andra kallas för substansgranskning.

Vid granskning av kontroll tar revisorn reda på om viktiga kontrollfunktioner i företagets system och rutiner fungerar som de ska. Revisorn måste kunna förlita sig på om företagets processer och kontrollfunktioner säkerställer en korrekt redovisning vilket är nödvändigt. Vid den här granskningen kan revisorn bland annat intervjua personal och genomföra funktionstester.

När revisorn går igenom information i resultatredovisningen, olika resultat- och balansposter och de transaktioner och underlag som ligger bakom dessa så kallas det för substansgranskning. Det kan också innebära att revisorn går igenom ledningens eller styrelsens protokoll.

Rapportering och uppföljning: Vid slutet av revisionsarbetet skapar revisorn en revisionsberättelse, där uttalar sig revisorn om resultatet.

För att hitta möjligheter till förbättringar genomförs interna och externa uppföljningar.

God revisorssed och god revisionssed

En auktoriserad revisor ska under sitt arbete iaktta god revisorssed samt revisionssed.

God revisorssed är en uppförandekod för revisorer. Branschorganisationen FAR arbetar löpande med att ta fram yrkesetiska regler där den goda revisorsseden ingår. Den innebär bland annat att revisorn ska uppträda med gott omdöme och verka för att lagar inte överträds.

God revisionssed är de föredömliga och goda principer samt tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. God revisionssed baseras på:

  • Lagar, bestämmelser och förordningar
  • Internationella standarder för revisionsbranschen
  • Yrkesetiska principer
  • Domstolsavgöranden och myndighetsbeslut

Den goda seden styrs av vår revisionsstandard som heter ISA (international standards on auditing) som är FAR’s översättning av en global revisionsstandard. I den står det mer handgripligen hur revisorns arbetsinsats ska gå till för varje uppdrag.

Vi hjälper dig hitta en revisor eller redovisningskonsult

När du är i behov av en revisor eller redovisningskonsult så kan vi på Revisor Simrishamn hjälpa dig. Vi har förmedlat revisorer till både små och stora företag och kan enkelt matcha dig utifrån dina behov. Våra samarbetspartners har valts med omsorg och du kan alltid känna dig trygg med att hitta en kvalitativ lösning.

Vill du komma i kontakt med våra partners för att veta hur de kan hjälpa dig? Du behöver bara fylla i formuläret sen har du upp till 3 olika offerter helt kostnadsfritt.

Börja här