Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Kiruna

Ditt företag kan enkelt få en kvalitetsstämpel med hjälp av en revisor. De har varierande roller och kan tillhandahålla både rådgivning och granskning. Behöver du komma i kontakt med en revisor kan vi på Revisor Kiruna hjälpa till. Vår tjänst låter dig enkelt och snabbt hitta lösningar till ditt företag. Våra samarbetspartners har lång erfarenhet av arbete med revision och redovisning, du kan därför känna dig trygg med att hitta en professionell revisor.

För att komma i kontakt med våra partners behöver du fylla i formuläret. Se till att informationen du lämnar är så tydlig som möjligt för en optimal matchning. Du får sen upp till tre olika offerter inom 3 timmar. Att hitta revisor med hjälp av Revisor Kiruna är kostnadsfritt och utan bindning.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

 • Revision
 • Bokföring
 • Lönehantering

Det här gör en revisor

Främst arbetar en revisor med att utföra revisioner. De fungerar även som proaktiv rådgivare, bollplank och problemlösare åt sina uppdragsgivare. Dessa två roller kan däremot inte ske samtidigt eftersom en revision måste vara oberoende.

I revisionen granskar revisorn ett företags redovisning och förvaltning. Med hjälp av informationen som framgår i redovisningen och i andra ekonomiska rapporter bedömer revisorn om företagets ekonomi är god och om verksamheten bedrivs effektivt.

Eftersom revisorer har erfarenhet från flera olika branscher och företag kan de arbeta effektivt som rådgivare. Det kan handla om affärssystem eller nya rapporteringsstrukturer. Det här är nyttigt för bland annat företag som lever i en föränderlig tillvaro. För att ytterligare kunna driva tillväxt och lönsamhet är det bra att ha någon som ifrågasätter vad som händer i företaget.

Att ha en revisor kan öka trovärdigheten utåt. Informationen som kvalitetssäkras i företaget skapar ett ökat förtroende från kreditgivare, leverantörer, myndigheter, medborgare och kunder. Förtroendet som skapas kan underlätta affärer och kontakter med företagets intressenter.

Revisorns roll har förändrats med tiden och idag behöver inte mindre bolag ha revisor. Kraven för revisionsplikt är att två av tre punkter måste uppfyllas:

 • 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • 3 miljoner kronor i nettoomsättning
 • 3 anställda

Enligt undersökningar har de nya reglerna fått följdeffekt att kvaliteten på boksluten har blivit sämre hos många av de mindre företag. Fyra av fem väljer bort revisor vilket kan få många negativa konsekvenser för företaget. För att inte ditt företag ska få negativa konsekvenser kan du använda Revisor Kiruna för att hitta revisor.

Auktorisering är ett bevis på kvalitet

Revisor är inget skyddat namn vilket innebär att vem som helst kan kalla sig det. Däremot kan inte vem som helst kalla sig för auktoriserad revisor eftersom titeln är skyddad enligt svensk lag. Titeln utfärdas av Revisorsnämnden till personer som uppfyller dessa krav:

 • Vara anställd på eller driva revisionsbyrå
 • Vara bosatt i Sverige eller annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde
 • Inte vara i konkurs eller ha förvaltare
 • Ha avlagt ekonomexamen eller annan likvärdig examen vid ett svenskt universitet eller svensk högskola
 • Ha utövat praktisk verksamhet i revisorsyrket på ett tillfredsställande sätt under minst fem år, varav minst tre år i Sverige

Vart femte år måste titeln förnyas som en del av kvalitetskontrollen. Under denna tid måste revisorn vara aktiv inom revisionsbranschen.

Kvalitetskontroll av revisorer

Auktoriserade revisorer blir kvalitetskontrollerade av Revisorsnämnden (RN). Kontrollen sker dels på företagsnivå och dels på uppdragsnivå.

På företagsnivå kallas kontrollen systeminriktad kvalitetskontroll. Det innebär att RN granskar utformningen och funktionen av revisionsföretagets system och processer för att säkerställa att uppdrag i verksamheten utförs enligt god revisionssed och god revisorssed.

Kontrollen på uppdragsnivå kallas uppdragsinriktad kvalitetskontroll. Den är inriktad mot hur lagstadgad revision utförs i det enskilda uppdraget. Genom den kontrollen får RN underlag att bedöma såväl effektiviteten i byråns system för kvalitetssystem som kvaliteten i enskilda revisorers arbete.

Kvalitetskontrollerna sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att ge RN en rimlig grund för sina slutsatser. Revisionsföretaget har i uppgift att etablera och underhålla ett system för kvalitetskontroll som ger företaget rimlig säkerhet att:

 1. Revisionsföretaget och medarbetarna följer god revisionssed och god revisorssed samt tillämpar lagar och föreskrifter
 2. Revisionsberättelser och andra rapporter och uttalanden som avlämnas i revisionsverksamheten i allt väsentligt är riktiga

För oss på Revisor Kiruna är kvalitet viktigt, därför samarbetar vi med revisorer som löpande blir kvalitetskontrollerade. Du som kund vet då att tjänsterna uppnår en viss standard.

Börja här