Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Falun

Få hjälp av en revisor med rådgivning eller verifiering av din bokföring. Revisorer kan hjälpa till med mycket i ditt företag, de kan även hjälpa till med att höja intressenters förtroende för företaget. Med Revisor Falun behöver du inte aktivt leta efter en heller, utan de kommer till dig istället. Vi erbjuder en bekväm tjänst som är enkel att använda. För att ta kontakt med revisorer i Falun idag behöver du bara fylla i formuläret och berätta vad du behöver hjälp med. Våra samarbetspartners kontaktar dig inom 36 timmar och erbjuder 3 olika offerter, självklart utan kostnad. Vi väljer våra partners med omsorg för att du som kund ska få ut så mycket som möjligt av tjänsten.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Det här kan en revisor hjälpa dig med

I första hand har revisorn som ansvar att granska och dubbelkolla att de räkenskaper som förts i ett bolag redovisas på korrekt sätt. Revisorn verifierar också att beslut tas på felfritt sätt i ledningen och att verksamheten i övrigt sker på ett korrekt sätt. De ser till att styrelsen sköter sitt arbete enligt de lagar och regler som finns. Är verksamheten en stiftelse eller förening har de även i uppgift att verifiera att stadgarna följs.

Revisorer erbjuder även bokförings-, deklarations-, värderings- eller andra rådgivningstjänster. Arbetar revisorn med rådgivning finns det speciella regler för hur tjänsterna får erbjudas utan att det inverkar på revisorns oberoende. En revisor som till exempel tagit fram räkenskaper kan inte också granska dessa. Revisionen behöver alltså ske oberoende vilket inte kan garanteras i det fallet. Förutom att revisionen ska ske oberoende måste revisorn beakta god revisionssed och revisorssed. I vissa sammanhang talar man även om att revisionen vilar på tre grundpelare.

Den största nyttan med att anlita en revisor är att revisionen ger ökad trovärdighet åt den ekonomiska informationen i företaget. Bolaget får en kvalitetsstämpel som gör att intressenter såsom kunder, leverantörer och kreditgivare kan känna sig trygga med hur bolaget sköts och att allt går rätt till.

De tre grundpelarna

Revisionen vilar på tre grundpelare.

Oberoende: Det här är en förutsättning för tilltron till revisorns uttalande. Organisationen som granskas kan inte ha intressenter som revisorn står i beroendeställning till. Revisorn får inte heller ha väsentliga ekonomiska intressen som påverkas av utfallet av revisionen. Värdet på revisionen minskas om det finns tvivel på revisorns oberoende.

Tystnadsplikt: För att revisionen ska kunna genomföras är tystnadsplikt en förutsättning. Revisorn behöver tillgång till all information som behövs för att kunna utföra granskningen. Känslig information får inte yppas till utomstående. Värdet av revisionen kan även minskas om det finns tvivel på revisorns tystnad. All information lämnas då inte ut.

Kompetens: För att kunna dra korrekta slutsatser av den tillgängliga informationen krävs självklart kompetens av revisorn. Revisorn måste kunna behärska verktyg för att testa och analysera tillgänglig information, men även vara kunnig i regelverksfrågor som redovisningsregler och skattelagstiftning.

Revisor Falun hjälper dig självklart hitta en revisor som beaktar dessa grundpelare i sitt arbete. Vi samarbetar endast med professionella revisorer för att du ska få bästa möjliga tjänst.

God revisionssed och god revisorssed

God revisorssed är en uppförandekod för revisorer. Den goda revisorsseden ingår i de yrkesetiska reglerna som branschorganisationen FAR löpande tar fram och arbetar med. Revisorsseden definierar revisorns förhållningssätt till sitt uppdrag, sin uppdragsgivare och sin yrkesroll. Den finns fastställd i dels lagtexter, men även andra regler finns i branschens egna riktlinjer. Det är den goda revisorsseden som de tre grundpelarna vilar på.

God revisionssed syftar på hur själva revisionen ska gå till. FAR uttrycker begreppet så här: ”god revisionssed är detsamma som god sed bland erfarna revisorer med stor integritet och professionellt omdöme”. I Sverige innebär det att följa revisionsstandarden ISA (International Standards on Auditing). ISA är FAR:s översättning gällande global revisionsstandard. I den framgår det hur arbetsinsatsen ska gå till för varje uppdrag. Översättningen av ISA är lång men det kan kortfattat delas in i olika huvudavsnitt: uppgift och ansvar, planering och intern kontroll, användning av annans arbete, slutsatser och rapportering samt specialområden.

Hitta revisor genom Revisor Falun

Du hittar enkelt en auktoriserad revisor med Revisor Falun. Vi sätter stor vikt vid kvaliteten som våra samarbetspartners levererar och väljer dem därför med största omsorg. Du behöver varken leta runt eller vänta för länge på att få svar. Bara formulera ditt ärende i formuläret så tar våra partners kontakt med dig inom 36 timmar. Dina 3 offerter som du tar emot är helt kostnadsfria.

Börja här