Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisionsberättelse

För de företag som har revisionsplikt måste en revisionsberättelse lämnas in samtidigt som årsredovisningen. Revisionsberättelsen är både till för företaget och företagets intressenter och är en offentlig handling som vem som helst kan ta del av. Det är en kvalitetsstämpel som kan leda till mer affärer och bättre villkor eftersom företagets intressenter vet att bolagets ekonomi är god och att verksamheten bedrivs effektivt. Hela syftet med revisioner är att öka trovärdighet för företagens redovisning och förvaltning, vilket även företag som inte har revisionsplikt är medvetna om. Det är en stor fördel att faktiskt anlita en revisor vilket kan gynna företaget.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

 • Revision
 • Bokföring
 • Lönehantering

Revisorn skapar revisionsberättelser

Personer som arbetar med revision kallas för revisorer. I sitt arbete kommer de i kontakt med många olika företag och branscher, allt från små närbutiker till stora internationella företag med bolag i många länder.

Det revisorn gör är att granska och uttala sig om förhållanden i en verksamhet. Revisionen leder sedan till en revisionsberättelse där revisorn uttalar sig om resultatet. Granskningen görs utifrån redovisningen och andra ekonomiska rapporter, med hjälp av dessa handlingar gör revisorn en bedömning om ekonomin är god och om verksamheten bedrivs effektivt. Revisorn är även rådgivare till en viss grad och ger råd om vad som kan förbättras inför ett nytt verksamhetsår. Eftersom de har erfarenhet från många olika företag och branscher kan de även rådgöra kring annat än redovisning och skatt, men de är förhindrade att lämna annat än revisionsnära rådgivning till en revisionskund.

Vissa företag har revisionsplikt och måste anlita en revisor. Även om inte alla företag måste ha en revisor kan det ändå vara bra att fundera på om det behövs hjälp.

Då gäller revisionsplikten

Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha en revisor. Nybildade aktiebolag och aktiebolag under en viss storlek kan däremot välja att inte ha det. För att revisionsplikten ska gälla måste företaget nå upp till två av tre värden:

 • Fler än 3 anställda
 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Det är endast revisorer som fått behörighet av Revisorsnämnden som får lämna revisionsberättelse. Godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag är kvalificerade och har tillåtelse. Revisorn måste även vara minst 18 år och får inte vara i konkurs, ha förvaltare, ha näringsförbud eller ha rådgivningsförbud.

Bolag som alltid måste ha revisor är:

 • Publika bolag
 • Aktiebolag som enligt särskild lagstiftning är skyldiga att ha revisor
 • Aktiebolag med en särskild begränsning av vinstutdelningen

Revisionen leder till en revisionsberättelse

När revisorn utför revision på ett företag så resulterar det i en revisionsberättelse. Det som står i revisionsberättelsen är vad revisorn har kommit fram till under sin granskning.

I en revisionsberättelse uttalar sig revisorn om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämplig lag och om den ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. De uttalande som görs i revisionsberättelsen ska baseras på en revision som ger hög säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Det måste finnas rimliga revisionsbevis som den ska vara baserad på. Om revisorn upptäcker felaktigheter ska dessa endast rapporteras i revisionsberättelsen om de är väsentliga. Är det sådant som endast utgör avsteg från ”best practice” ska det inte rapporteras.

En revisionsberättelse ska göras enligt standardutformning och om revisorn avviker från den ska det vila på en rimlig grund av revisionsbevis. Det måste klargöras tydligt hur revisorn har valt att skriva revisionsberättelsen, till exempel om revisorns inriktning eller omfattning är begränsad så att ett fullständigt uttalande inte kan göras.

En revisionsberättelse ska även innehålla uttalanden om fastställande av balansräkningen och om rörelsens styrelse ska beviljas ansvarsfrihet för tiden som revisionen omfattar. Om revisorn under sin granskning har funnit att en styrelseledamot eller den verkställande direktören handlat i strid mot ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen, ska detta anmärkas. Det ska även anmärkas om styrelseledamot eller den verkställande direktören tagit ett beslut eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan leda till ersättningsskyldighet.

Obligatoriskt innehåll i en revisionsberättelse

Revisionsberättelsen måste innehålla räkenskapsårets första och sista dag, datumet för revisionens avslutande samt aktiebolagets namn och organisationsnummer. Det är viktigt att kontrollera att alla uttalanden som ska vara med i revisionsberättelsen finns med. Bland annat uttalanden om:

 • Att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen eller annan tillämplig lag

Revisorn ska även uttala som om denne kan till- eller avstyrka

 • Att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen (samt eventuell koncernresultaträkning och koncernbalansräkning)
 • Styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition
 • Ansvarsfriheten för styrelsen (och eventuell verkställande direktör)

Revisionsberättelsen är en egen handling och därför måste kopian vara bestyrkt. Det ska även framgå om en revisorssuppleant har ersatt den ordinarie revisorn och skrivit under i egenskap av suppleant.

På årsredovisningen ska revisorn skriva under att denne har lämnat en revisionsberättelse om årsredovisningen samt skriva under påteckningen.

Om en koncernredovisning inte har upprättats, utan moderföretaget hänvisar till sitt eget moderföretags eller annan överliggande koncernredovisning, får inte koncernredovisningen kommenteras i revisionsberättelsen.

Börja här

Revisionsberättelsen är en kvalitetsstämpel

Revisorn brukar kallas för länken mellan kunden och kundens intressenter. De rapporter som revisorn bestyrker är inte endast till för företaget utan även för externa intressenter. Potentiella investerare, leverantörer eller banker tar del av dels företagens rapporter och dels revisorns rapporter över dessa. Revisioner genomförs och rapporteras enligt de internationella revisionsstandarderna ISA och de passar både stora och små företag.

Syftet med revisioner är att öka trovärdigheten för företagens redovisning och förvaltning. Det ökar även företagens möjligheter till bra affärsvillkor och minskar risken för väsentliga fel. Ett företag som låter en revisor gå igenom räkenskaperna och förvaltningen visar att de strävar efter att följa marknadens spelregler.

Idag finns det flera olika sätt att hitta en revisor på. Det enklaste är att ta kontakt med EkonomiJuridik som förmedlar revisorer över hela Sverige. Flera företag har fått kostnadsfria offerter och hittat sin revisor via tjänsten.