Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisioner

Revision innebär att företag, eller andra organisationer, granskas, bedöms och uttalas. De utförs av revisorer och det finns flera lagar som definierar revisioner. Delar som granskas är bland annat bokföring, bokslut, årsredovisning samt företagsledningens förvaltning. Granskningen avslutas med en revisionsberättelse där revisorn uttalar sig om resultatet.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Syftet med revisioner

Syftet med att utföra revisioner är att tillgodose externa intressenter som har intresse av att företaget följer lagar och förordningar på ett rätt sätt. Revisorn brukar beskrivas som länken mellan kunden och kundens intressenter eftersom de tar del av företagens rapporter och revisorns rapporter över dessa. Därför blir revisionen en vedertagen stämpel gentemot tredje part. Tredje part kan vara potentiella investerare, leverantörer, banker, eller ägare.

Revisioner ökar trovärdigheten för företagens redovisning och förvaltning. Den ökar även företagens möjlighet till bra affärsmöjligheter och minskar risken för väsentliga fel. Arbetet ska genomföras och rapporteras enligt den internationella revisionsstandarden ISA, det här gäller bland annat revisioner av historiskt finansiell information (till exempel årsredovisningar). Revisioner av annan än historik finansiell information ska genomföras och rapporteras enligt den internationella standarden ISAE 3000, eller enligt specifika svenska eller internationella standarder för det specifika uppdraget.

Revisorer utför granskningar

Revisioner utförs av revisorer. I deras arbete granskar de företags redovisning och förvaltning utifrån redovisningen och andra ekonomiska rapporter. Utifrån det bedömer de om ekonomin är god och om verksamheten bedrivs effektivt. I arbetet ingår det även att undersöka om det finns fungerande interna kontrollsystem och ge råd om vad som kan förbättras inför ett nytt verksamhetsår. I revisionsberättelsen sammanfattar revisorn sina slutsatser. Utöver revisoner kan de även arbeta med rådgivning, men det får inte lov att påverka revisorns oberoende. En revisor är förhindrad att lämna annat än revisionsnära rådgivning till en revisionskund.

Eftersom revisorn kommer i kontakt med alla slags företag så har de väldigt bred kompetens som sträcker sig mellan flera olika branscher. Senaste nyheterna och reglerna kring revision, skatt och redovisning måste de alltid hålla sig uppdaterade kring för att kunna erbjuda kvalitativa tjänster. Kunden litar dessutom på att revisorn är en kompetent rådgivare som kan lämna goda råd och tips om hur verksamheten kan förbättras.

Det finns olika slags revisorer: ideella, godkända och auktoriserade. Ideella revisorer kan anlitas av ideella föreningar men ett företag måste ha antingen en godkänd eller auktoriserad. Vem som helst kan kalla sig för revisor men det finns begränsningar för vem som får kalla sig auktoriserad eller godkänd. Dessa två titlar är skyddade enligt lag.

Auktoriserade revisorer garanterar hög kvalitet

Revisioner skapar trovärdighet och trygghet, vilket även titeln auktoriserad gör. Auktoriserade revisorer blir kvalitetskontrollerade vart sjätte år vilket är revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge allmänheten en garanti för att kvalificerade revisorer håller en jämn och hög kvalitetsnivå i sitt arbete. Det är FAR som genomför kvalitetskontroller av sina medlemmar och medlemsföretag.

För att revisorn ska kunna bli auktoriserad måste alla kraven uppfyllas som står definierade. Det behövs bland annat en ekonomie kandidatexamen på 180 poäng, tre års kvalificerad praktik och revisorsexamen hos RN. I den teoretiska utbildningen måste revisorn bland annat ha läst riskhantering och intern kontroll, yrkesetik och oberoende, civil- och handelsrätt, statistik, matematik, räkenskapsanalys och intern redovisning och ekonomistyrning.

Den praktiska utbildningen ska pågå under minst tre år och följa ett utbildningsprogram. I utbildningen ska revisorn få praktisk kunskap kring bland annat revision i olika branscher, planering, utföring och rapportering av revisionsuppdrag. Det är särskilt viktigt hur revisorn bedömer och gör slutsatser samt hur de etiska reglerna iakttas vid revisionsarbetet.

För att kunna bli auktoriserad revisor måste även revisorn skriva revisorsexamen. Dessutom finns det fler krav som att vara bosatt i Sverige, vara redbar och lämplig samt inte vara i konkurs eller vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde.

Revision steg för steg

Revisioner kan delas in i olika faser som tillsammans bildar revisionsprocessen. Dessa faser är planering, granskning samt rapportering och uppföljning.

Planering

Under planeringen bör både revisorn och kunden vara närvarande. Själva planeringen görs för att fastställa revisionens inriktning och omfattning samt för att bestämma tidpunkt för revisionen. Eventuellt görs även en bedömning av risker för fel som beror på oegentligheter.

Granskning

I revisionsplanen beskrivs hur granskningen ska genomföras eftersom den kan göras på olika sätt. Det används i huvudsak två typer av granskningsmetoder och ofta en kombination av dessa.

Det ingår i arbetet att undersöka om det finns fungerande interna kontrollsystem och att undersöka att rutiner funkar som de ska. För att kunna säkerställa en korrekt redovisning måste revisorn förlita sig på företagets processer och kontrollfunktioner.

I substansgranskningen går revisorn igenom informationen i resultatredovisningen, olika resultat- och balansposter och de transaktioner och underlag som ligger bakom dessa. Det kan även ingå att gå igenom ledningens eller styrelsens protokoll.

Rapportering och uppföljning

Revisioner avslutas med en revisionsberättelse där det står resultatet av granskningen. Revisorn lämnar även råd om förbättring inför ett nytt verksamhetsår.

Revisionsstandard i Sverige

När revisioner utförs måste det göras enligt revisionsstandarden i Sverige som är baserad på ISA (International Standards on Auditing). Standarden är ett regelverk som används vid revision av ett företags årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Den kan delas in i huvudavsnitten: Uppgift och ansvar, Planering och intern kontroll, Revisionsbevis, Användning av annans arbete, Slutsatser och rapportering samt Specialområden.

I standarden står det rent handgripligen hur revisorns arbetsinsats ska gå till för varje uppdrag. Alla revisorer måste vara insatta och följa ISA för att försäkra att arbetet uppnår de regler som gäller. ISA är egentligen en global gällande standard men branschorganisationen FAR har gjort en översättning som gäller i Sverige. I revisionsstandarden styrs även god revisionssed som beskrivs så här av FAR: ”god revisionssed är detsamma som god sed bland erfarna revisorer med stor integritet och professionellt omdöme”.

Krav på vissa företag att lämna revisionsberättelse

Samtidigt som årsredovisningen måste även vissa företag lämna in en revisionsberättelse. Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha revisor men det finns undantag som gäller nybildade aktiebolag och bolag som är under en viss storlek. Företag som inte når upp till två av tre värden kan välja bort revisor:

  • Fler än 3 anställda
  • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Har företaget revisionsplikt måste antingen en godkänd eller auktoriserad revisor anlitas, det är bara de som fått behörighet av Revisorsnämnden. Oavsett om företaget har revisionsplikt eller inte kan det vara bra att fundera på om det behövs hjälp. Revisioner har stora fördelar och det är väldigt enkelt att komma i kontakt med en passande revisor. EkonomiJuridik förmedlar revisorer över hela Sverige utan kostnad. Redan inom 36 timmar kan företag hitta sin nya revisor.

Revisorn utför revisioner som leder till revisionsberättelser och varje år ska en sådan lämnas in samtidigt som årsredovisningen. I revisionsberättelsen redogör revisorn för sin granskning av förvaltningen och om årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen. Den innehåller även bland annat ett uttalande om fastställande av balansräkningen och om rörelsens styrelse ska beviljas ansvarsfrihet för tiden som revisionen omfattar. Revisionsberättelsen kan skrivas på olika sätt vilket ska klargöras. Ett sådant tillfälle kan vara om revisorns inriktning eller omfattning är begränsad så att ett fullständigt uttalande inte kan göras.