Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Anlita en byrå för redovisning

Tjänsten är smidig och enkel: du fyller i formuläret på vår hemsida, här lämnar du information om ditt uppdrag som sedan kommer ligga till grund för vår matchning mellan dig och våra samarbetspartners som är verksamma i just din stad.

Du mottar alltid tre konkurrenskraftiga erbjudanden eftersom våra partners alltid är medvetna om att det finns ytterligare två byråer som erbjuder dig sina tjänster. Du som företagare får därmed själv möjlighet att välja det erbjudande som passar just dig bäst.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

 • Revision
 • Bokföring
 • Lönehantering

När man som företagare gör en redovisning innebär detta att man redovisar ekonomiska resultat och ekonomisk ställning vid en speciell tidpunkt, detta är bokslutsdagen. Redovisningen och årsbokslutet kan även fungera som grund och underlag för ekonomiska beslut, både internt och externt. Det kan till exempel handla om frågor rörande anställda och ägare men även externa frågor som rör andra intressenter så som investeringsbeslut och kreditansökningar. Vid dessa tillfällen är det alltid bra att ha god översyn av företagets ekonomi och redovisning, den ekonomiska informationen kan komma att behövas som underlag vid en rad olika beslut rörande företaget.

Utöver balansrapport och resultatrapport kan en redovisning innehålla fler delar, kraven på dig som företagare varierar beroende på verksamhetens storlek och omfattning. Dock brukar även följande delar krävas i en årsredovisning:

 • Finansieringsanalys; Kan även kallas för kassaflödesanalys och upprättas vanligen av större företag. I denna analys ska företaget redovisa kapitalinvesteringar under räkenskapsåret och ge en bild över hur finansieringen skett. På ett enkelt sätt kan man beskriva det som pengar in och pengar ut ur företaget.
 • Förvaltningsberättelse; Detta är en del av företagets årsredovisning som skrivs i löpande text med syfte att ge en korrekt och bra översikt över verksamheten under året. Här ska man som företagare även vara noga med att hänvisa till, specificera och upplysa om de summor och belopp som tas upp i andra delar av redovisningen som dessa behövs för att läsaren fullt ut ska förstå årsredovisningen.
 • Notapparat; Noterna skall innehålla all information som krävs för att en läsare ska kunna förstå resultat- och balansräkningen. Här ska man som företagare vara noga med att klargöra vilka redovisningsprinciper, ramar och mallar som använts vid redovisningen. Företaget ska även här i noterna, på ett detaljerat sätt, visa hur man har värderat bolagets skulder och tillgångar

Inom redovisning finns det även något som kallas för reskontror, det är här du som företagare har dina ordnade redovisningar. Det ska du som företagare specificera företagets transaktioner, så som betalningar och fakturor, som finns på bolagets huvudkonton.

Exempel på reskontran är leverantörsreskontran där du som företagare har kontroll på löpande leverantörskostnader/skulder som ska registreras och betalas.

Som företag är det även viktigt att föra redovisning över löner, här redovisas till exempel hur mycket lön som betalas ut och till vem samt de skatter som dragits av och betalats in till Skatteverket. Redovisning bör alltid ses som en form av kommunikation av ekonomisk information om och från det aktuella företaget till andra intresserade parter så som;

 • Banker
 • Kunder
 • Leverantörer
 • Kommuner
 • Investerare

God redovisningssed

Inom företagsekonomi finns det något som kallas för god redovisningssed som innebär att all redovisning ska ske enligt de lagar och regler som finns i Sverige. Detta är grunden för all redovisning. Som företagare bör du alltid följa de riktlinjer och regler som tillämpas inom god redovisningssed.

International Financial Reporting, eller IFRS som det även kallas, är ett internationellt regelverk som upprättats 2005 och skall följas av alla svenska börsnoterade bolag. Regelverket gäller så väl dotterbolag tillhörandes bolag börsnoterade utomlands eller i Sverige som företag som vill ha en jämför bar kvalitet på sin redovisning som noterade bolag. Det betyder att du som företagare inte tvunget behöver följa IFRS regler så länge bolaget inte är börsnoterat i Sverige, men du är fri att använda dig av regelverket om du vill ha att bolagets redovisning skall uppnå en liknande hög standard och kvalitet.

IFRS och god redovisningssed utvecklas ständigt och det gäller att man som företagare håller sig à jour med de nya tilläggen och förändringarna som presenteras.

Redovisningskonsult

Som företagare vet man att tiden är knapp, därför väljer många idag att ta hjälp av en redovisningskonsult som sköter just den ekonomiska delen i bolaget. En erfaren och auktoriserad redovisningskonsult kan erbjuda dig som företagare en rad olika tjänster inom redovisning, där bland årsbokslut. Fördelen med att använda sig av en extern part för den löpande bokföringen och redovisningen är att du som företagare får tid över till annat och samtidigt utförs tjänsten av en teoretiskt kunnig och yrkeserfaren person.

En redovisningskonsult erbjuder inte enbart sin yrkeskunskap och teoretiska kompetens utan arbetar även inom ramarna för Reko. Detta är ett ramverk innehållandes de grundläggande riktlinjerna och principerna för kvalitativ redovisningstjänst. Oavsett om man väljer att anställa någon inom företaget som sköter den ekonomiska biten eller anlitar en extern redovisningskonsult ger det en säkrare och mer korrekt redovisning.

Eftersom en felaktig bokföring eller redovisning kan kosta så väl tid som pengar är det alltid klokt att låta en yrkeskunnig person se över den, då kan du som företagare vara säker på att redovisningen lever upp till den goda revisionsseden samt de riktlinjer och lagar som gäller i Sverige.

Vem får göra en redovisning?

När man behöver hjälp med den ekonomiska redovisningen för sitt företag är det en redovisningskonsult/revisor man vänder sig till. Förut var det vanligare att endast större företag använde sig av externa byråer och konsulter för redovisningen men idag har även många småföretag insett vinningen i att ha rätt kompetens på rätt plats dvs. en revisionsbyrå som sköter bokföringen. Om inte lagar och föreskrifter efterföljs kan det få så väl dyra som tidskrävande konsekvenser och för ett mindre företag kan detta bli ett hårt slag.

I Sverige är det Revisionsnämnden som godkänner eller auktoriserar en revisor efter en lån utbildning, detta genom kunskapstest och prov. När du som företagare lämnar över din redovisning och bokföring i händerna på en auktoriserad eller godkänd revisor från en revisionsbyrå kan du alltid vara säker på ett väl utfört arbete där samtliga lagar och regelverk följs.

Vad är redovisning?

Redovisning är en stor del av företagsekonomi och innebär att man bokför och dokumenterar ekonomiska händelser som sker i företaget. Det kan till exempel handla om företagets ekonomiska resultat och ställning. Den redovisning som man som företagare gör är indelad i två olika delar;

 • Resultatrapport; Denna del av redovisningen ska innehålla alla kostnader och intäkter som företaget haft under ett räkenskapsår. Årets resultat får man ut genom att addera företagets alla intäkter och sedan dra av alla kostnader, detta resultat ligger bland annat sedan till grund hur mycket skatt som företaget ska betala. För dig som företagare är det alltid viktigt att här komma ihåg att intäkter och kostnader inte är det samma som utgifter och inkomster.
 • Balansrapport; Detta är den dela av redovisningen som visar skulder och tillgångar vid en specifik tidpunkt, detta brukar vanligen vara vid årsskiftet. Balansräkningen består av en aktiv och en passiv sida, den aktiva redovisar värdet av bolagets alla tillgångar och den passiva påvisar hur pass stor del av bolaget och verksamheten som finansieras med egna medel samt även eventuella skulder.

Börja här

Vi på Ekonomijuridik är alltid noga med de revisionsbyråer och redovisningskonsulter vi väljer att samarbeta med, vi kvalitetssäkrar alltid genom alla led. Det är alltid viktigast för oss att kunna erbjuda högkvalitativa tjänster till våra användare. Därför är det viktigt att du fyller i vårt formulär med specificerad information kring ditt uppdrag.

Vi hoppas att vår förmedlade tjänst leder till ett nytt och långvarigt samarbete mellan dig som företagare och din nya redovisningskonsult!

Välkommen till Ekonomijuridik!