Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Koncernredovisning

Moderföretag i större koncerner är som huvudregel skyldiga att upprätta en koncernredovisning. Vad som räknas som större koncern finns definierat hos Bolagsverket men det gäller bland annat koncerner som har fler än 50 anställda.

För varje räkenskapsår ska en koncernredovisning upprättas om inte särskilda skäl finns, det står beskrivet i årsredovisningslagen (1995:1554). Att få en överblick över flera företag i en koncern kan vara svårt men med koncernredovisningen står information sammanställt för hela koncernen som en helhet.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Koncernredovisning ger intressenter viktig information

En koncernredovisning ska ge intressenter ekonomisk information om resultat, ställning och kassaflöde för hela koncernen som en helhet. Intressenter ska kunna utvärdera koncernen som en enda enhet utifrån koncernredovisningen.

De ingående koncernföretagens resultaträkning och balansräkningar slås samman i en koncernredovisning, varje koncernföretags belopp i deras respektive resultaträkning och balansräkning adderas och summeras till en koncernbalansräkning och koncernresultaträkning. Det interna aktieinnehavet måste elimineras samt interna fordringar och skulder, interna transaktioner och orealiserade internvinster elimineras innan summeringen av de enskilda koncernföretagens redovisningar sker.

I en koncernredovisning måste det finnas med förvaltningsberättelse, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning, kassaflödesanalys och noter.

Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen ska det framgå de viktigaste inslagen i koncernens system för intern kontroll och riskhantering i samband med upprättandet av koncernredovisningen, om det är så att moderföretaget är ett aktiebolag och bolaget eller något av dess dotterföretags andelar eller överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Förvaltningsberättelsen måste ge en rättvisande bild över utvecklingen av verksamheten, ställning och resultat.

Koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Koncernresultaträkningen ska vara en sammanställning av resultaträkningarna för moderföretaget och de dotterföretag som omfattas av koncernredovisningen. Samma gäller för koncernbalansräkningen.

En koncernredovisning och årsredovisning ska upprättas med hjälp av gemensamma principer för värderingen av tillgångar, avsättningar och skulder. Om det finns särskilda skäl får olika värderingsprinciper användas, upplysningarna om detta ska lämnas i en not där anledningen för avvikelse förklaras.

Mellan koncernföretagen måste fordringar och internvinster elimineras i koncernbalansräkningen. Även förändring av internvinst under räkenskapsåret samt intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag ska elimineras i koncernresultaträkningen.

Kassaflödesanalys

I kassaflödesanalysen ska betalningar mellan koncernföretag och företag som konsolideras i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden eller anskaffningsvärdemetoden tas med.

Noter

En koncernredovisning måste även innehålla noter. Bland annat principer för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder ska anges. I en not lämnas även upplysningar om namn, organisationsnummer, säte och koncernföretagens ägarandel när det kommer till bland annat dotterföretag.

Viktigt att tänka på när man upprättar koncernredovisning

Samtidigt som koncernredovisningen skickas in ska även koncernens revisionsberättelse skickas in. Precis som vilken årsredovisning som helst för ett aktiebolag så ska även en koncernredovisning innehålla ett fastställelseintyg.

  • Vid bedömning om hur koncernförhållande föreligger så utgå från moderföretagets aktieinnehav.
  • Om moderföretaget hänvisar till att koncernen är en mindre koncern bör detta stå i tilläggsupplysningarna.
  • Bolagsverket godtar utländska företags koncernredovisningar på svenska, engelska, danska och norska.
  • De företag som upprättar koncernredovisning för den största och den minsta koncern som företaget ingår i måste det finnas information om. Företagsnamn, organisationsnummer och säte samt var man kan få moderföretagets koncernredovisning.

Börja här

Få hjälp med koncernredovisningen

Att dela upp verksamheter i olika enheter blir allt vanligare vilket gör att kravet på redovisningskonsulter blir större. Det finns många regler och lagar kring koncernredovisning som måste beaktas vid upprättandet, därför är det viktigt att det blir rätt. Den är även av intresse för både externa och interna intressenter.

Redovisningskonsulter är specialister inom redovisning och kan bland annat hjälpa företag med koncernredovisning. Ofta blir de företagets högra hand i frågor som rör ekonomi, administration och affärsutveckling.

Förutom koncernredovisning kan en redovisningskonsult även hjälpa till med bokföring, registrering av fakturor, lönehantering, inbetalningar, utbetalningar, årsredovisning, årsbokslut och momsredovisning. Det finns en mängd saker som en redovisningskonsult kan hjälpa till med och de ser även till att alla avgifter och betalningar skickas in och sker i tid.

Att hitta en redovisningskonsult idag är enkelt. Via EkonomiJuridik har flera företag fått hjälp med att hitta en lösning som uppfyller deras behov, helt kostnadsfritt.