Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Huvudbok

En huvudbok är en del av ditt företags redovisning och presenteras som en lista över företagets affärshändelser, händelserna presenteras sorterade i ordning efter konto. Inom redovisning finns det även ett begrepp som heter grundbok och tillsammans med huvudbok är den en stor del av ditt företags bokföring.

Som företagare måste du alltid föra en löpande registrering över bolagets affärshändelser, dessa ska föras in i så väl grundboken som huvudboken. Här ställer du enkelt upp alla bokföringsposterna i god ordning, de ska presenteras efter i vilket konto de har registrerats i ditt företags kontoplan. För att allting skall vara i sin ordning i huvudboken ska denna alltså följa kontoplanen. Det är viktigt att den är strukturerad i nummerordning, det lägsta kontonumret ska alltså vara först och resterande presenteras i en stigande ordning.

Driver du företag kan du ha god nytta av huvudboken även utanför bokföringen och redovisningen. Den ger dig en bra översikt över företagets konton och kan därför användas i olika former av kontoavstämningar. Det är även genom huvudboken det är lättast att upptäcka fel i bokföringen.

Huvudbokföring enligt lag

Ditt företag skall ha ett så kallat resultatkonto och ett balanskonto, det är sedan genom huvudboken ställningen på dessa två konton kan avläsas. I Sverige måste företag enligt lag notera alla affärshändelser som sker i det som kallas för huvudboken men även i den så kallade grundboken. Detta eftersom man skiljer på huvudbokföring och grundbokföring när det sedan kommer till redovisningen, detta trots att de båda innehåller samma form av information. Det finns dock en stor skillnad mellan dessa, i grundbokföringen måste alla händelser vara organiserade i kronologisk ordning, alltså ska där med den äldsta händelsen vara noterad först. I huvudboken skall affärshändelserna vara noterade i en organiserad i ordning enligt kontonummer i stigande form.

Enligt svensk lag måste alla företag (alla som bedriver näringsverksamhet) bokföra, detta kallas vanligen för bokföringsskyldighet.

När du behöver hjälp med huvudbokföringen

Det är väldigt viktigt att du som företagare har ordning på bokföringen, inte enbart inför redovisningen utan även på grund av den information som kan utläsas av huvudboken. Om du inte själv har möjlighet att kontrollera och organisera din huvudbok kan du alltid ta hjälp av ett bokföringsprogram, genom ett sådant program sker all huvudbokföring per automatik då händelserna registreras i företagets grundbok. Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid vända dig till en revisionsbyrå. Har du inte själv redan kontakt med en sådan eller inte själv har den tid som krävs för att hitta en passande byrå kan du alltid vända dig till Ekonomijuridik.se. Här beskriver du enkelt vad du behöver hjälp med för att sedan ta emot tre kostnadsfria offerter från byråer i din närhet.