Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Externredovisning

Det finns olika delar av redovisningen beroende på vem den riktar sig till och vad den omfattar. Externredovisning är främst till för intressenter utanför företaget medan internredovisning främst är till för intressenter inom företaget. Externredovisning är reglerat enligt lag och krävs av alla företag, den används för att beskriva ett företags resultat och ställning under en viss period.

Även om externredovisning är reglerat enligt lag så finns det inget som säger att företag själv måste hantera den. En redovisningsbyrå kan bli en väldigt viktig resurs i ett företag eftersom de erbjuder både redovisningstjänster och rådgivningstjänster.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Redovisningen är viktig för både interna och externa intressenter

Syftet med redovisning är att informera företagets intressenter om resultat, ställning och utveckling. Den ekonomiska informationen ska sammanställas och dokumenteras så att den finns tillgänglig för alla intressenter, oavsett om det gäller interna eller externa.

Många gånger används även redovisningen som grund för beslut som fattas inom ett företag. Besluten kan bland annat avse styrning och kontroll av verksamheten.

Vad redovisningen omfattar mer specifikt och hur den är uppbyggd varierar beroende på företagets storlek och bransch. Det finns i alla fall två olika delar av redovisningen vilket är externredovisning samt internredovisning.

Internredovisning

Syftet med internredovisning är bland annat att tillgodose behovet av underlag för styrning och kontroll av verksamheten. Det här omfattar exempelvis budgetering, produkt- och projektkalkylering eller efterkalkylering. Internredovisning är däremot inte reglerat enligt lagen vilket innebär att det inte finns något som bestämmer hur den ska utformas eller vad den ska omfatta. Processen är i alla fall regelbunden och utgörs av insamling, behandling, rapportering och presentation av ekonomisk data.

Internredovisningen är främst till för att interna intressenter ska ha tillgång till den information som de behöver. Vilka som räknas till de interna intressenterna är exempelvis medarbetare, avdelningschefer och företagsledning.

Externredovisning

Externredovisning är motsatsen till internredovisning och syftar istället till att ge externa intressenter information. Eftersom den riktar sig till intressenter utanför företaget så är den offentlig. Externredovisning omfattar bland annat årsbokslut, års- och koncernredovisning samt delårsrapporter. Ibland kan linjen mellan den externa redovisningen och den interna redovisningen vara lite otydlig. Affärshändelser och andra uppgifter systematiseras ofta genom att registreras i olika försystem eller sidoordnade system som inte ingår i den offentliga redovisningen. Det här kan exempelvis gälla system för löneredovisning, lagerbokföring eller projektredovisning.

Anledningen till att externredovisning finns är för att ge intressenter information så att de kan göra en bedömning av företagets förväntade utveckling. Enligt lag måste ett företag ha en externredovisning. Vad den omfattar är också reglerat enligt lag, till exempel bokföringen måste följa bokföringslagen och årsredovisningen måste följa årsredovisningslagen. Vilken typ av information samt när den ska lämnas till de externa intressenterna regleras i civillagstiftningen och skattelagstiftningen.

Till de externa intressenterna hör bland annat Skatteverket, aktieägare, lån- samt kreditgivare, kunder, leverantörer, kommuner och landsting.

Börja här

EkonomiJuridik hjälper företag hitta en redovisningskonsult

För att få hjälp med redovisningen kan man kontakta en redovisningskonsult, de är experter på just detta. Eftersom det kan vara krångligt att hitta en som uppfyller alla ens behov så finns EkonomiJuridik som förmedlar redovisningskonsulter till företag i hela Sverige. Tjänsten är kostnadsfri att använda och man får svar inom 36 timmar.