Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Extern redovisning

Att ha en fungerande redovisning och jämförbar ekonomisk information är till nytta för både samhället och alla som har ett intresse av företaget. Extern redovisning ser till exempel till att alla externa intressenter har den information som de behöver. Redovisning måste ske enligt god redovisningssed med tillämpning utifrån de redovisningsrekommendationer och lagar som finns. Om företag inte vill eller har tid att sköta redovisningen så kan en redovisningskonsult hjälpa till. De erbjuder varierande tjänster inom redovisning och kan sköta antingen delar av den eller hela, dessutom erbjuder de rådgivning.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Redovisningen måste göras ordentligt

Det krävs information för att styra ett företag. Dagligen fattas beslut i ett företag med redovisningen som underlag, därför krävs det att den är detaljerad och aktuell. Kort beskrivet är redovisning en sammanställning och dokumentation av ett företags ekonomiska information. Den ekonomiska informationen rör företagets ställning och resultat. Bland annat den dagliga bokföringen av företagets affärshändelser, bokslut, årsredovisning och deklaration hör till redovisningen.

Större företag är ofta föremål för revision och då granskas redovisningen. Den oberoende revisorn tar sedan ställning till om den är rättvisande. Primärt är det däremot företagsledningen och styrelsens ansvar att den är korrekt. Syftet med revisioner är att öka tilltron till redovisningen.

Intern redovisning samt extern redovisning är två uppdelningar inom redovisning.

Extern redovisning

Extern redovisning bygger till stor del på vad som hänt under en längre period. Den återger ett företags resultat och ställning under en period och är främst till för externa intressenter. Till de externa intressenterna hör bland annat aktieägare, investerare, långivare och Skatteverket. Alla händelser som medför en direkt förändring i balansräkningen ska registreras och rapporteras i en extern redovisning så att de externa intressenterna kan ta del av den. Den ska helt enkelt registrera företagets affärshändelser, därför kallas extern redovisning även för affärsredovisning.

Det måste gå att lita på informationen som står i en extern redovisning, därför är den reglerad lagmässigt. Bokföring är en del av den externa redovisningen och den är till exempel reglerad i bokföringslagen.

Intern redovisning

Intern redovisning är motsatsen till extern redovisning. Den vänder sig istället till interna intressenter och det finns ingen lagstiftning som reglerar hur den ska utformas eller vad den ska omfatta.

Interna intressenter kan till exempel innefatta medarbetare, företagsledning och avdelningschefer. Intern redovisning behandlar främst interna händelser, alltså transaktioner som sker inne i företaget. Den fungerar som ett underlag för många av de beslut som fattas inom företaget och även för framtagning och uppföljning av budgetar och ekonomiska kalkyler.

Börja här

Redovisningskonsulter är proffs på redovisning

Intern och extern redovisning slås ofta ihop till en gemensam redovisning istället för att hålla systemen separata. Inom många företag hanterar en redovisningskonsult redovisningen, antingen delar av den eller hela. De vet vilka lagar och regler som gäller för extern redovisning och kan enkelt sköta den interna redovisningen. Redovisningskonsulter erbjuder även rådgivning vilket är värdefullt för många företag. Under tiden dyker det alltid upp frågor och problem, då är det tryggt att ha någon att fråga. Dessutom har de erfarenhet från många olika företag och branscher vilket gör att de har värdefulla kunskaper kring ekonomi, administration och företagande.

Hur ett redovisningsuppdrag ser ut beror på vad uppdragsgivaren behöver hjälp med. Det finns möjlighet att få hjälp med bokföringen, årsredovisningen, registrering av fakturor, lönehanteringen, skattedeklarationen, momsredovisningen, bokslutsunderlaget och årsbokslutet. För att hitta en redovisningskonsult kan man kontakta EkonomiJuridik som har hjälpt många företag. Via tjänsten får man alltid upp till 3 olika offerter inom 36 timmar och eftersom alla samarbetspartners väljs med omsorg så kan man känna sig trygg med att endast kvalitativa lösningar presenteras.