Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Balansräkning

En balansräkning redovisar ditt företags skulder och tillgångar under en specifik tidsperiod, detta genom att ditt företags balanskonton sammanställs i bokföringen. Balansräkningen redovisas sedan, tillsammans med revisionsberättelsen, resultaträkningen och förvaltningsberättelsen, i det som kallas för årsredovisningen. Balansräkningen visar ditt företags finansiella ställning eftersom den består av ditt företags skulder, tillgångar och eget kapital vid en specifik tidpunkt. Detta brukar allt som oftast vara den sista dagen i det som kallas för räkenskapsåret. För att allting skall stämma bör de två delarna, skulder och tillgång/eget kapital, alltid vara lika stora den dag då bokföringens samtliga konton avslutas och redovisas. Detta kallas vanligen för balansdagen.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Balansräkningens olika delarBalansräkningens olika delar

När man ska göra en balansräkning är det viktigt att man är medveten om de olika delarna den innehåller; debetsidan är den sida som visa ditt företags tillgångar (omsättningstillgångar och anläggningstillgångar). Omsättningstillgångarna är de tillgångarna som ditt företag förbrukar löpande och anläggningstillgångarna är de tillgångar som ditt företag använder eller innehar. Kreditsidan är ditt företags egna skulder och kapital, hit räknas även obeskattade avsättningar och reserver. Detta är alltså det kapital som du som ägare själv har investerat i företaget och kan även kallas för riskbärande kapital. Skulderna delas in i två olika delar; långfristiga skulder som förfaller efter ett år eller mer samt kortfristiga skulder som förfaller inom ett år.

När du som företagare ska sätta upp en budget kan du använda dig av balansräkningen eftersom den kan läsas som en så kallad summering av likviditets- och resultatbudgeten.

Ekonomisk överblick

Ditt företags balansräkning behövs inte enbart för årsredovisningen, den ger även dig som företagare en bra överblick av den ekonomiska situationen som ditt företag befinner sig i. Balansräkningen kan fungera som en bra bild över bolagets finansiella position och fungera som information och underlag för ekonomiska beslut. Den ekonomiska information som du får ut av balansräkningen kan där med fungera som underlag för externa intressenter, det kan till exempel vara banker och kreditgivare men även interna intressenter som ägare och företagsledning.

Hjälp med ekonomiska frågor?

Att ta in extern hjälp vid redovisning och ekonomiska frågor är alltid en bra idé om du inte själv har tiden eller besitter kunskapen. Via Ekonomijuridik.se mottar du tre kostnadsfria offerter från tre ledande byråer i ditt område. Med andra ord slipper du själv hitta och kontakta revisionsbyråer utan kan lugnt själv gå igenom jämföra dina tre erbjudande.

Börja här