Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Årsbokslut

Den löpande bokföringen avslutas varje räkenskapsår med ett bokslut. Hur den ska se ut beror på företagsformen och företagets storlek. Det kan antingen vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

 • Revision
 • Bokföring
 • Lönehantering

Företag som ska upprätta årsbokslut

Enskilda firmor och handels- eller kommanditbolag kan avsluta sitt räkenskapsår med antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. Gäller företaget som större ska en årsredovisning göras. Ett större företag uppfyller minst två av tre följande kriterier två år i rad:

 • Mer än 50 anställda i medel under de senaste två räkenskapsåren
 • Mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning under de senaste två räkenskapsåren
 • Mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning under de senaste två räkenskapsåren

Företag med en omsättning under 3 miljoner kronor kan välja att göra ett förenklat årsbokslut. Valet finns däremot alltid att kunna upprätta ett vanligt årsbokslut.

Vid högre omsättning måste ett vanligt årsbokslut upprättas.

Innehåll i ett årsbokslut

Enligt bokföringslagen ska ett årsbokslut upprättas när omsättningen överstiger 3 miljoner kronor. I handels- eller kommanditbolag med fysiska personer som delägare, och som inte räknas som större, ska också ett årsbokslut upprättas.

Innehållet i ett årsbokslut består av:

 • Balansräkning som visar företagets ställning med tillgångar, skulder och eget kapital på räkenskapsårets sista dag
 • Resultaträkning som visar det gångna räkenskapsårets intäkter, kostnader och resultat
 • Tilläggsupplysningar till balans- och resultaträkningen

Förenklat årsbokslut

Ett förenklat årsbokslut skiljer sig från ett vanligt eftersom den endast behöver innehålla resultaträkning och balansräkning. Den ska däremot alltid följa god redovisningssed och kan upprättas antingen fysiskt eller elektroniskt.

Börja här

Annan form av bokslut

Medan årsbokslut ska upprättas av enskilda firmor och handels- eller kommanditbolag som inte räknas som större så finns det en annan form av bokslut. Aktiebolag ska alltid upprätta en årsredovisning, antingen enligt de förenklade K2-reglerna eller enligt huvudregelverket K3.

I en K2-årsredovisning ingår förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter.

I en K3-årsredovisning ingår förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och rapport över årets förändring i eget kapital.

Uppfyller bolaget dessutom två av tre följande kriterier måste en revisor anlitas:

 • Fler än 3 anställda
 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning